Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats

VOL. VIII. NO. i. FEBRUARY, 10, 1900. WOKAJUJU MA£ASKA WANJI. T1YOPA KIN OIQADAN Q\ CASKG NA1CUX O JtSI'l YKOAN WKJONX IVAHDEI QA WIOASIA TOXANA IYEYAPI ECE. TIYOPA OIQADAN KIN H K OHjg ' A TA' I ' O, M A aX J Z .. FORT TOTTEN. Mini wakan makoce wasicu OKsan 
hiyeye cin Dakota kin makoce de- 
tanhan tokan iyayewieayapi ciapi. 
Cannon Ball heeiya yewieayapi cin- 
pi. Qa wasicu kin makoce kin de 
nina waste qa en wojupi waste; can 
wasteste ota kevapi. Wasicu 

otakiya mniciyapi qa taku yustan- 
pi kin, Senators X. DaKota etanhan 
owohdake tanka en cajeyaiapi qa 
Dakota kin tokan yewieayapi cinpi. 
Tka Dakota iseya mniciyapi qa wica- 
dapi sni, qa makoce kin de k pagan pi 
sni qa wiyopeyapi okihipi sni. Iseya 
taku yustanpi kin Commissioner tun- 
kansina ti kin ekta wowapi kagapi 
qa iyayeyapi. Qa wabdeza wanji 
hecivatenhan hi qa DaKota takuna 
kokipe sni wieasi. Wasicu kin Da- 
kota detanhan tokan iyewicayapi qa 
makoce wicakipi okihipi sni keya. 
Qa tunkansina Dakota awanwicayake 
qa owicakiye kta keya. 

Wabdeza kin McOonnell eciyapi. 

WICASTA OK1TANJN WAN 
TAN IN SNI. 

Pierre, S. D. Jan. 28, Tacanlipisapa 
eciyapi wakpa mahen iyaya. S.ikan- 
kap oa canitahminyan tawa kin wak- 
pa huticahda can wan en iyakaska 
najinpi. Anpetu nom odepi qa iye- 
yapi sni, hecen wanna ta iytiKcanpi. nom sam-zaptan. Te cin hehan pa- 
taoi unkan cante kin nonpa iyeya- 
pi; untna cistina, ui.ma is kitaniia tan- 
ka. 

TRANSVAAL. South Africa makoce ekta nahan 
licin okieize, isantanka kin decana 
wicakastakapi, tuka ohinni akicita 
ekta yewicasipi, nakun akicita itan- 
can wayuptka wanjigji ekta yewica- 
yapi. General White eciyaoi kin 
he otonwe wan Lady Smith eciyapi 
kin hen yanka tuka aobduteya ku- 
wapi, qa akam ivaya okihi sni qa 
eeana taakicita ob akiliante kte. 
General Buller eciyapi Kin ake ka- 
stakapi, qa wicasta ota wicaktepi. Jan. 28, Hewa tipi woonspe wan 
kagapi qon nakahah* yustanpi. Ma- 
zaska kektopawinge v\ikcemna-tom 
on kagapi. 

Jan. 28, Ontario N. Y. en wikoske 
wan sniyan ta waniyetu wikcemna Rosebud owakpamni ekta Ateyapi 
tokeca yuhapi,kta. Charles E. Mc- 
Chesney eciyapi Sioux Falls etanhan. 

Padani owakpamni ekta ateyapi 
wan Thomas Richards eciyapi kin he 
Bismark ekta ya unkan canpahmihma 
etanhan ohinhpaye qa hu ksuyeya ke- 
vapi. 

St. Jerome's Church, 

Fort Totten Jan. 28, 1900. 

Eynpaha; — 

Mitakodapi, wiuoie ito tonana 
miyecidaotanin wacin, wotanin en 
wonahon wasteste nawahon un wa- 
maditaka tyemaceca hecetu; taku 
i un eyapi kte cin eya cin tehike sni 
nakaas. Wicasta owasin okihipi tuka 
iapi ecena sni, wicasta olian wastepi 
kta he kapi, wicasta ota tantanyan 
cajeyatapi esta iyecen ohanyanpi sni 
hecen mitakodapi, tuweininaun esta 
wawokiyapi wicohan yuhe kta qa wayazankapi wanwicayakesa kta qa 
tini wakan en yanka iyokipi kte, qa 
anuetuwakan kinhan hbahda kte sni. 
Wicasta wanjigji tipi wakan icalida 
tipi esta ekta yapi sni he hecetu sni. 
Anpetu ehake kin he ohinni unki- 
ksuyani kta iyececa; tohan Wakan- 
tanka ftnkipanpi kinhan maka mahen 
unwankapi esta kohanna inaunjinpi 
kte kinhan heci taku tehike cin wan- 
unvakapi kte kinhan wicasta owasin- 
na iyopeiciyapi kte esta etanhan to- 
keca sni; tuwe iyopeiciye kte cin- 
han raaka akan ni un kin he ehanna 
iyopeiciye kte taku awacinpi kta he- 
cinhan hee. Hecen mitakodapi, an- 
petu wakan kinhan cante wasteya 
tipi wakan ekta unyanpi kta iyececa. 
tohan omniciye iyehantu eca tini wa- 
Kan ekta yapi sni, omniciye tipi en 
owanjina yankapi ecee kin he hece- 
tu sni: tipi wakan ekta unyanpi Kte 
he tokaheya econqunpi kte cin ee. 
tukte en ounpapi hecinhan sdonun- 
kiciyapi hece lien unyanpi kte; tu- 
Ktetu kasta mazahdahda wanji yu- 
tidapi kinhan timahen unkiyayapi 
kte sni, toketuya kesta skanpi ca sni; 
WaKantanka en nina wokokipe e 
owasinna sdonunyanpi hecen taku 
kasta iwanyak unkohanyanpi kteiye- 
cece. Dehan wicasta qa winohcaota 
WaKantanka sdonvapi on piondapi 
Kta ivecece, ohinni, anpe'tu qa hanye- 
tu owasin v\iyeya unyakonpi kte, hta- 
vetu qa hahanna owasinna ceunkiya- 
pikte, taku waste sni ees anpetu owa- 
sinna econqonpi he unkiwastepi kte 
sni sdononkiyapi kes econqonpi ecee. 
Wocekiye kin heceena.un waunsaka- 
pi kte, tuwe wocekiye yuhe sni kin. 
han tohinni wasake kte sni, hecen ta- 
ku apenica sni kohanna wocekiye 
ounpapi kta iyecece, mis wanna w r i 
sakpe waiiaayazanke, hecen tohan tu cin tuvvena sdonkiye sni; heon mita 
kodapi tanyan awanicihdakapo, tehi- 
ke do. Mitakuyepi, St. Joseph qa 
St. Mary tonakiya yaunpi kin owa- 
sinna wocekive un miyeksuyaoi wa- 
cin. Owasinna micante on nape ci- 
yuzapi do. Jake H. Moray. 

MAZASKA EK1HNAKA. Rapid City S. 1). Jan. 28, 1900. 

Otonwe kin en Dakota wan 
mazaska ota mazaska-tipi kin en 
ehnaka. Dakota kin owasin hcin 
wayusotapi sni. Dakota mazaska 
yuhapi kpatanpi okihipi sni kin wi- 
cakapi sni. Decana otonwe kin en 
Dakota wan winyan tawa, qa cinca 
wicincana wan, hena owakpamni kin 
wanji etanhan ipi, qa woonspe tipi 
kin wanyakapi qa nina iyokipipi. 
Winyan kin wojuha nom ciscistina 
yuha on. Hehan otonwe en ipi qe- 
han mazaska-tipi wanji odepi, qa 
winyan kin mazaska onge hen eki- 
hnake kta e« mazaska awanyake cin 
ikiyuta. Hecehna mazaska awanya- 
ke cin econ kta iyokipi keya ikiyuta. 
Winyan kin wojuha onma cistina 
kin ikikcu qa cankahuto oyuski- 
skite wan icu qa mazaska awanyan- 
ke cin ekihnaka. 

Hecen yawa unkan opawinge-za- 
ptan. Ake winyan kin wojuha kin 
nape mahen iyeya qa ake opawinge- 
zaptan icu, qa unma qon icahda 
ehnaka. Ake nape mahen iyeye qa 
mazaskazi ecee nape ojuna icu, qa 
napohna najin tuka iyehyena wan- 
hdake on kpagan sni naka icica- 
win okihnaka. 

Wojuha okahmin kin yutantan qa 
ake mazaska wowapi oyuskiskite wan 
icu qa ake ekihnake qa ake wojuha SINASAPA WO0EK1YE TAEYANPAHA. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAHA. 
REV. JEROME HUNT. (). S. B. 
PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Tottek. -:- North Dakota. PUBLISHED MONTHLY. 

ONE DOLLAR PER YEAR. Kutered at the Postoffice at Fort Totten X. Dak. 
as second ciass matter. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanley, 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. FEBRUARY, 10, 1900. unraa kin ikikcu qa raazaska qa ma- 
zaskazi ko ohna on. Hehan winyan 
kin wica,qa wioinoana kin ena ia yu- 
kan qa hena hecehnana liduhapi. 
Ake natie rnahen iyeye qa raa- 
zaska wowapi oyuskisKite wan icn qa 
ake en ehnaka. Hehan tub token 
wojuha kin nonpin ecen iyekiya qa 
wanna henana kin okitanin qa iyoki- 
pi hca raazaska kektopa winge nora 
ekihnaka qa wowapi icu. 
— ^ « »■ — 

ASIA. Asia ekta wicasta ota akihan tapi 
kta keyapi. Kektopa winge ota anpe- 
tu iyohi tapi keyapi. Qa nakun de- 
han wicasta woyawa tanka wikcemna 
zaptan 50.000.000. takuna yutapi 
sni keyapi. Qahekta waniyetu non- 
pa kin he ehan wicasta woyawa tanka 
napcinwanka 9.000.000. akihan ta- 
pi keyapi. Asia makoce en akihan- 
pi kin he Isantanka(England)tama- 
koce. Qa hehan Isantanka wicasta- 
pi kin raazaska ota yuhapi. Asia 
makoce wahpaya kajujupi kin 
on wijicapi, tka oyata unsikapi 
kin owicakiyapi sni. PHILIPPINE WITA KIN. 

Tunkansina taakicita qa Philippi- 
nes wita ekta dehan nahanh* kicizapi 
Feb. 6th hehan Major akicita itan- 
can qa Captain akicita itancan Tun- 
kasina taakicita hecapi ozuye en ta 
wicaopi qa akicita ikceya ko wica- 
ktepi. CROW CREEK AG'CY S. D. 
Jan. 29, 1900 
Eyanpaha; — 

Mitakoda anpetn kin 
dehan taku wanji on ake wowapi oi- 
cage do eya oyanke kin detanhan he- 
kta onkupi kin tohinna takuna ona- 
Kononniyapi sni tka tohanyan St. Jo- seph O. en wowapi kao-a mayuhapi 
kin hehanyan ohinni St." Joseph O. 
taku iyowaja wanji sdonwaya ehan- 
tanhans hena on wowapi cicage ca 
eyanpaha cisi kta kecanmi onkan he- 
kta Oct. 22, 1899. Hehan wowapi 
wan c-icu onkan he nahanhcin Eyan- 
paha en on sni hecen tokas iyacu esa 
nina wowapi ota nicuoi hecinhan 
ayeKtonje sece ecanmi qa is ecaca 
iyacu sni hecinhan he iciwange do. 
Taku iciwano-e cin de Oct. 22, heehan 
St.Joseph Okodakiciye apikiyapi 
wan ee qa rainiawicakastanpi qeya 
Koya on eyanpaha cisi tka ye do. Ho 
he iciwange ye do. Qa hehan Eyapa- 
ha he eciyatanhan nahanhcin iwoon- 
kdakapi sni qa is takuna nahanhcin 
econqonpi sni tka toksa eya to.Ketu 
kin ake nayahon kte do. Tona koda- 
niyaoi kin hena obi nape ciyuzapi 
do wowapi kaofa. 

Thomas White. 
Wowapi nitawa Eyannaha icu s ii. 
address tanyan vakacra sni naceca. Christmas na Omaka-teca woe- 
con. Makiziteciqala el nonpakiya Christ- 
mas woiyuskin yuhapi, onraa okijate 
ikivela yankapi he St. Jos.naSt. Ma- 
ry O. omniciye tipi waste yuhaoi na 
owayawa wan nakun el han. ToiiKa- 
sila tawoonspe kin heca tipi kin he 
el can eglepi. Dec. 25, 1899 htayetu 
7 a. m. wocekiye na wowahokonkiye 
na olowan ko on owanyankevela yu- 
hapi el hipi kin 49. hipi oyasin taku 
econpi kin Wakantanka on iyokipi- 
ya eekiya skanpi, wotapi waste kaga- 
pi na wayawa wicasa Mr. Corbin ta- 
wicu kici iyuskinyan taku ota on o- 
onkiyapi Lakota awicakeya waonspe 
wioaKiya wacin e tanin. Omaka 
teca el ake ivunskinyan waeconpi 
na Howard, Siyociqala, Wanbliluta 
cinca he hektatanhan tona oni kici- 
pajinyan wahtekicila sniyan on qnn 
nena he anpetu kin el ake orn cante 
wasteya om kicipajm qon hena hena- 
la ihpeyanina wocekiye okna cante- 
wasteya on kta on vamniKiya sunka- 
kan on napewicayuza na Joseph So- 
tkayuhakte cinca he is eya sunkakan 
nora he ognavan wanapeyuze oyasin 
cante eciyatanhan se napekicivuzapi 
taku econpi oyasin waste econpi na 
oyasin tanyan wotapi ehanl tokataki- 
ya Christmas na omaka teca kte cin 
nena etkiya tokel ihunnipi kta slol- 
kiyapi sni qon heon iye Wakantanka 
awicayin kta e icekiyapi na enakiya- 
pi. Ho oyasin nape ciyuzapi. 

Peter D. Miwatanihanska. 

Little White River Rosebud S. D. Jan. 23, 1900. Little White River Dist. 
Rosebud, S. D. Dec. 20, 1899. 

Eyanpaha; — 

Mitakola, lecel onki- 
glaotaninpi kta oncinpi. • Little 
White River Dist. el lecala tipi wa- 
kan wan waste wana onkieiyuitanpi, 
na St. Ignatius Church eciyapi. 
Na on onkiyiiskinpi na Wakantanka 
l>ilaonvanpi kin waonglakapi na 
Wakantanka wopila onkekiyapi. 
Hehanl wanna tipi wakan onyuhapi 
heon, Christmas el timahel can 
waste vvan eglepi. Sunkakan 4 na 
eanpagrniyanyari awokeyasapa. na 
taku on wowaoi sila on econpi kta 
wiyeya onpi kin hena oyasin 
cantewastva econpi, el hipi kin 150. 
Wocekiye on cante wasteya iyu- 
sk nyan skanpi. Ho okolakiciye 
owancava yaonpi kin cante wasteya 
naue ciyuzapi. Ogljgle itancan, 

John J. Bordeaux. Little White River Rosebud S. 
D. Oct. 25. 1899 St. Joseph okola- 
kiciye pikciyapi. 

Thomas Thompson, itancan. Alex 
Tokaoyuspa, okihe. Alex Bordeaux, 
mazaska awanyanka. Silas Heliaka- 
najin. wiyokihe yuha. Peter D. 
Miwatanihanska wowapi kao;a. An- 
thony Waokiya, olowan tawa. Chas. 
Bordeaux, tiyopa awayanka. Peter 
D. MiwatanihansKa na Anthonv 
Waokiya, wayazanka awanvanlsapi. 
Benedict Hehai<awakuwa, aipi awan- 
yanka. John J. Bordeaux, Jos. 

White Buffalo, Lincoln T. Mandan. 
Arthur Bordeaux. Ben Swift-crock 
ery na Spotted Bird, ogliglepi. 

Lena omaka wanji St. Joseph O. 
el oitancan yankapi kta kahnih ewi- 
caknakani. Little White River St. Mary oko- 
lakiciye pikiyani. 

Alphonas T. Mandan, itancan. 
Agatha. Bordeaux, okihe. Mary 

Bordeaux. raazaska awanvanka. 

Susie Gleskanonpawin. wowaui kaga 
Ptesanoyatewin, wiyokihe vuha. 
Mary Tajilalutawin, olowan tawa 
Mary Jtuhanwin, wayazanka awan- 
yanka. Ellen Hehakanajin na Eliza 
Sotkayuhakte, wokagege awanvan- 
kapi. Sabina Wacinkosa, tiyopa 
awanyanke. Mary Hehakawakuwa, 
Susie Wasicn-hinape win Emma 
Tokaoyuspa, Mary Smith, Monica 
Twoheart, Psawin, wigliglapi. 

Lena omaka wanji St. Mary O. 
el oitancan yankaoi kta kahnih 
ewicagnakapi, Jan. 23, 19C0 vaotan- 
inpi. Nitakolapi 

Peter D. T. Mandan. Major General Henry W. Law- 
ton Philippine Wita 
Okieize en Ktepi. 

Manila. Dec. 20.- Major. Gen. 
Henry W r . Lawton, San Mateo 
ekta ktepi. Ozuye kin fui cokata on 
nakaas maku ohna opi hecen ta Gen. 
Lawton. Manila hetanhan anpetu 
tokaheya hanyetu hehan Capt. Lock- 
ett. qa wicasia opawinge sa'ndogan 
om sunkakan akanyanka om iyaya 
qa inaka amani akicita kin is wikce- 
mna nom sampa naocinwanka 29. 

Captain Lawton qa Capt. Lockett 
oa akicita qeya om Manila hetan- 
han otonwe wan San Mateo eciyapi 
heciyayapi, Geronorao Philippine 
itancan qa akicita opawinoe 800 
om wicavuzaoi kta vapi. St. Bede Church 

WaKpala, Standing Rock. 

Jan. 5, 1900. 
Eyanpaha kin: — 

Mitakola wasteoi 
kin lehanl iyapi ota nayahonpi kte 
sni tka eya ito lehanl St. Joseph Oi 
kin el tona wicohan yuhaoi kin na- 
yahontti Kta. 

John Grass sr. itancan. Francis 
Takukokipesni, okihe. Aloysius 
Cetan wakan, raazaska awanyanka. 
Ignatius Whitecloud, wow-api kaga. 
Ben. Aoapi. olowan yuha. Ikmon- 
u o jiiH-a, iapi awanyatdva. James 
Tokakte, wa]>ahayuha. Felicianus 
Isumiaza yewicasipi. James Hehaka- 
skalinani, Tiyopa awanyanka. Ga- 
briel Waali, na Martin End of Cloud 
wicahapi awanyankapi Marcus 

Hecanliaka, Francis Tasunkeota, 
Frank Wankicun, wayazan awanyan- 
kapi. Peter Hehakehowaste, Ben. 
Cadotte, Protus Fasthorse, wigligla. 
Ambrose Wanbiiolianko. John Sun- 
kawaste, wakoamni. William. Ku- 
tepi. wicakicasla. John Cadotte, ti- 
t>i wakan awanvanka. Ho lena wi 
akenom wicohan ayapi kta wicaqupi. 
Ho mitaKuyepi lecala Christmas un- 
yuhapi kin el wocekiye kin wanna 
hanheui wacekivapi kin tipi wakan 
unkitawapi kin tanka esa lila hci wi- 
cota wocekiye opapi. Na hehanl 
iyuha cante wasteya onkounyanpi, 
na is eya Father Bede wicota woce- 
kiye opapi kin on cante wasteya ottn 
ye lo. Hehanl tiante eklepi na taku 
wasteste el otkeyapi; he icunhan 
hante eklepi kin eciyatanhan wicasa 
nom woklakapi, F. Istamaza na I. 
Whitecloud henaos. lyokipiya wo- 
tapi, wica, winvan ko 149. Jan. 1, 
1900 el wicohan kin tokaheya Dec. 
31, htayetu mazaskanskan sakowin 
omniciye tipi kin ohna mniciye yan- 
kapi na wicoie wasteste on wahokon- SINASAPA W0CEK1YE TAEYANPAHA. onkiciyapi. Wanna hanhepi ake- 
nupa apa hehanl woueniye yuhapi 
na olowan 6 oekle yamni ahiyayapi 
kin icnnhan nape kiciyuzapi. Nape 
kiciyuzapi kin e kihunnipi sui km on 
ake olowan 16 ahiyayapi becel wana 
klustanpi, na itancan yanke cin I, 
W. Cloud inajin na heya: MitaKU- 
yepi, lehanl wicohan wanna eeon- 
qonpi kin le wowiyuskin, na akeslila 
wocante sice hekta omaka teca wan 
el hipi, na hetan ake omaka teca un- 
ina ekta unhipi, yunkan hekta oma- 
ka teca kin hetan unkicincapi na un" 
kitakuyepi qeya hel ob zaniyan un- 
hipi qon lehanl ota wauwicautiKlaka- 
pi sni heon letanhan tokatakiya wo- 
wicake wicoin el tinsya mani unwa- 
cinpi kte lo. Hececa kin omaka un- 
ma ekta Wakantanka zaniyan unka 
lpi kta; wanna igluitanpi. 

• Jan. 1, 1900 kin el wicokan hiyaya 
hehanl aKe omniciye tipi kin ojula 
na waceidyapi na olowan 6 na 1G 
ahiyayapi na nape kiciyuzapi, hehanl 
wotapi. Eya eqes li la. hci wicohan 
ota econpi tka henake lei waknaKa 
esa Eyanpaha kin misnala ojuwayin 
kta ikowape cin un eyas henala epin 
kta. 

Hekta Oct. 1, el Wm. Kutepi na 
Anna Zicalutawin wakankiciyuzapi 

Oak Creek el 
New-Years wowiyuskin econpi kin 
el Francis Takukokipesni heya: 
Lehanl Omaka Teca el tiwahe mita- 
wa ob zaniyan wahi kin un tokata 
Fourth July el Ft. Yates el omnici- 
ve kte cin hel sunkakan wan un owi- 
cakivapi kte lo eye lo. 

Hehanl Mrs. Redhorse inajin na 
heya: Hekta omana teca kin wicasa 
mitawa kici zaniyan wahi qon lehanl 
unma om-^ka el Kici wahihunni sni 
hececa esa Fourth July omniciye kin 
takoclaKU Hewa kin sunkakan wan 
owicakiyin kra. 

Ignatius White-opoud. 

WlQINOANNA AKEWANJI 
HUHNAGAPL hanyanpi, wayawawicaKiyapi qa na- 
kun Father Nicholas siceca owicaki- 
yapi on gupi. Quincy, Illinois. Dec. 23. St. 
Francis waya tipi siceca en unpi kin. 
Sinasaj)a wayawa tipi heca anpetu 
izaptau wiyotanhan sampa kinhan 
woskate eyapi kta onspeiciciyap' 
tka. Anpetu inonpa litayetu econ- 
pi kta tka. Icunhau wiin-inoana 
wanji sanksannica tawa kin minipeti- 
janjan on ide hehan wihiyayena. oh 
anko wii<cemna hehan top huhnaga 
pi. Qa hehan nom wihiyayena oapt 
wanji iyohakam too tapi, zaptan han- 
yetu ookaya ihunni sui tapi. sapke i? 
iwastena gupi wicincana dena wani 
yetu napcinwanka qa akewanji he- TIPI QIN WAN WICASTA 
WAN KTE. Columbus O. Dec. 21. -r-M. 
.1. Meagher tipi qin kaonspe wica- 
sta wan Shellville ekta tipi qin wan 
kte. Tipi qin kin uaniyeiu 20 aona- 
tak najin Kin on ocns ca kecin sni. 
Meagher tipi qin anpetu i\amni he- 
han tankan wicakaonspe kta awicahi 
onkan tipi qin -'Sid" eciyapi kin he 
innuhniia ocinsua, tKa awan vviiayake 
cin anagoptan kiaon can wan on apa. 
Tka '-Sid" sanpa canze qa awanwi- 
cayake c.n pute kin on makiyapa, 
tipi qin kin wicasta kin ohanhdaskin 
iyalipaya adi inajin oa kte. 

WAYAWA SICECA QEYA 
Ml NIT A PL Minniwanca akasam Frelinghem 
ekta siceca qeya wikcemna top mini 
tapi anpetu SKatapi heca e heon wa- 
kpa wan Lys eciyapi kin caga akan 
Kin akan skatapi onkan ihnuhanna 
caga kin kaoKSapi hecen mahen iya- 
yapi, wanjiKJi iwicacupi . tka owasin 
kiniu mini tapi, siceca mini tapi kin 
wii<cemna yamni sam sakpe iyewica- 
yapi qa nahanh uuma kin iyewicaya- 
pi sni, tiwahe'iyohi kiniu siceca mini 
kitapi on nina woiyokisica tanka. itancan tka dehan George Atateya- 
mani, itaucan. Cokayaiyanke, maza- 
SKa awanyanka yustanpi. Ho hecetu, 
qa St. Joseph Christmas tree ayusote 
cin mazaska wikcemna yamni yusota- 
pi. Hehan koska wan Claud Bulii 
ecivapi qa winyan kin is Wakan- 
yankewin eciyapi wakankiciyuzapi. 
Owasin omaka teca en zaniyan on- 
hipi heon etanhau micante on nape 
ciyuzapi. Nitakuyepi wanji 

Ed. Rkd-pay Sana. 
Wowapi kaga. Porcupine Station, N. D, 

Jan. 12/1900. 

Eyanpaha kin: — 

Ito dehan wowapi 
cicu kte do. Eya Christmas oa is 
New -Year kin en wica qa winyan 
ko owasin cante onwasteui naceca 
kecanmi ye do, qa wicasa ua winyan 
owasin tawacm tokeca c^nyuhapi na- 
ceca; onkan heon etanhan w r owapi 
cicu we do. Unkan ito mitakuyepi, 
dehan woawacin wanji bduhe kta e 
awacanmin kin bee ye do. Okoda- 
kicive en oitancan bduha kin he Wa- 
KantanKa yuha makiya kecanmin; 
heon omaspe sni esas W r akan tanka 
tawacin kin ewahunni kta awacin 
KOKiknao- en waskan kta e avvacahml 
Ecin wicasa wan toKetkiya yecin, qa 
taku econ qa eye cin, hena owasin 
Wakantanka towasake on etanhan; 
neon oKodakiciye en wicasa maka- 
hnigapi kin hena Wakantanka etan- 
nan heon ito mitaKiiyepi de owasin 
)iikawacinpi kinhan w r aste kte do 
Tuweni pidaonyanpi kte sni tka on 
kiiawapi kte cin heon. Ho eya he- 
Kta qonhan Thomas White-mouse Eyanpaha; 

Jacob 2: 17. 
Wicasa na winyan tona 
Catholic wocekiye el wowacinye on- 
kitawapi on wowicala ognayan on- 
cantepi wowicaKe on na wowahwala 
on na onkioiyepi vvowaste on na on 
kohanpi woowotanla wicakeya econ- 
qonpi na wacinoiivaiipi Kinhan hecel 
wowacinye el sutaya naunjinoi kta 
na on WakantariKa tawosukiye na 
Jesus Itancan kin tawovxicake towa- 
onsila na towiconi Kin el onyai pi on 
kokihipi. Wicasa na winyan wowa- 
cinye icupi na Jesus tawacin kin el 
on kigluhapi kla oncinpi tka wan- 
kansica toKa onyanui kin ijehan wo- 
kipajin otikiyuhapi na on taku wan 
ji picaya awaoncinpi econqonpi nael 
onkigluhapi kta kes onkokihipi sid e- 
ya eqes toketkiva na tokel kapi qon 
hena sloloi.yanpi na iyecel onkeyapi 
kta onkokihipi na hecetu qon onKe- 
yapi kta hena eqes okokihipi tka e i- 
yecel econqonpi na onyuhapi kta he. 
na tehike onlapi. 

Eya wakansica tawowawiyutanye kin 
on woksape na wookahnige onkita- 
wapi kin el ojula onyanpi kin on 
wicohan lena wanyag yehci onnuni- 
pi, na heon wicasa na winyan ota 
wowacinye el wicohan yukeya wa- 
cinyan onkopapi kte qon onkoKihipi 
sni, na ota wicohan onkitawapi kin 
onkablezapi sni. na on wicohan yu- 
keya wiconi el onyanpi kte qon iye- 
cel okiKsabya onspeonkiciciyapi sni 
na econuonpi sni. Na ota lecel woa- 
wacin onyuhapi; wicasa wakan Mass 
wosna econ na v\ owahokonkiye econ 
esa nawahon kta awacin niiciye sni, 
w r akan woglakapi na Yuta pi wakan 
icupi esa el owapa kta awacin miciye 
sni. na wicayusutapi econpi kta esa 
awacanini sni, wakantawicutonpi wa 
cin sui, na on etanhan hunh kakel 
woawacin icupi kta. 2\iass wosnapi 
wowahoKonKiye, wakanwoglakapi, 
Yuta,pi-waKan, na wakan tawicuwa- 
tou si i esa hecegla cas St. Joseph na 
St. Mary O. ommcive econpi kin na- 
«-isna sni owapa, na hecegla cas mni- 
iinakastanpi na le waun. Ho, lecel 
uiwa awacm na yuha on kinhan he he hecetu he? Hiya tuweni hecel 
on nagi tawa kin nikiya okihi sni. 
Tuwa Catholic opa na wicohan tawa 
hena econ sni ecela omniciye el yin 
na el tokehci skan esa wicohan wa- 
kan na on nagi ni kte qon hena 
awacin sni na econ sni ehantans icin 
tokel wicohan yukeya on ni iciyin 
kta he? Na toi<el icin taku na wowa- 
cinye tawa km tin kte sni he? Akes 
tuwa mniakastanpi na wakan tawicu- 
ton hecegla econ na omniciye na tipi 
wakan na .wicohan wakan hena el 
igloye sni kinhan hecetu sni. Tuwa 
omniciye el isa esa womnaye el kicon 
sni kinhan he tanyan econ kin heca 
sni. Ins tuwa womnaye el lila skan 
esa wicohan wakan kin awacin 
econ sni na el igloye sni na econ sni 
kinhan he tanyan econ sui. Icin tu- 
wa wakanwoglake na Yutapi-wakan 
icu na wicayusutapi econ anpetu 
izaptan talo yute sni, owicohan iyuha 
econ esa omnicive awawicacin sni na 
woowotanla caiiKu km ogna mani sni 
kinhan he iye wicohan tawa kin on 
yasupi kta. Icin wicohan owotanla 
na waste na wognaye cola igluha la- 
Kas iye ohan Kin on wicasa etka owi- 
cakiya okihi. Mitakuyepi Catholic 
wocekiye el wicohan tona wowacinye 
iyayustak on wicasa nagi ni kte cin 
hena yuhapi na heon lecel epin kta. 
Catholic wocekiye el tuwa wacinye 
na wicohan wakan iyuha econ esa 
wocekiye eye sni on kinhan he wico- 
han tawa kin iyuha ta icin iyuha 
econ tka taku on hecon kin sloltkiye 
sni iyecel on, sloltkiya yunkans wi- 
cohan econ kin hena on wocekiye 
econ kta hecel wicasa ekta, tokel 
econ qon he wanyakapi kta. Icin 
wicohan kin hena on etanhan onnipi 
kta oncinpi na onlapi. Tka otuya 
econqonpi na e onlapi sni hecel icin 
toKel onyuhapi kta he? Catholic 
wocekiye el tokel wicohan tawa kin 
na woope tawa kin iyecel econqonpi 
kta na iyuha onkitawapi kta hecel 
wacinyanpi onkitawapi Kin, wicohan 
yukeya on onnipi kta. Catholic wo- 
cekiye el tokel woiciconze na wowi- 
cala wowacinye el wicohan tawa kin 
otoiyohilk el waktaya mannipi kta, 
na onspeonkiciciyapi na econqonpi 
na onyuhapi kta on, otoiyohila awa- 
cin kiciya wicohan kin el onkigloya- 
pi kta. Ho, hecel mitakuyepi tona 
St. Joseph na St. Mary oko. el itan- 
can yaunpi qon hena wicohan kin el 
waawacin yayapi kta na waonspeya- 
Kiyapi kta, on wicohan kin el niglo- 
upi kta oyakihipi. Initancan tKa 
wicohan kin el nigloye sni, ecela 
omniciye kta hecela on initancan ca 
hecela on wakta yaun na e wicohan 
yukeya okolakiciye nitawa yapi kta 
awacinwicayaye sni na wicohan yu- Si NASA PA WOCEKiYE TAEYANPAHA. keya okolakiciye nitawa ogna mani- 
pi kta ca onspewicai<iye sni na yu- 
hapi Kta na el igloyapi kta na econ- 
pi Kta ca iyecel ecanon uinhaii wico- 
han kin on waonspeyakiyin kta on 
iiiitancan tka lena ecel ecanon sni na 
on okolakiciye nitawa qon wicohan 
hececa kin iyuha el onnunipi. Hehan 
tuwa eca el ani Kta he? na becel wo- 
wacmve onyuhapi onkecinpi tka ece- 
la wowitan, wowahanicila, wokipajin. 
woaiyesKapapi, iglatanpi, na wina- 
wizipi ecela ogna onkigloyapi, wico 
han sica ecela el maonnipi na heca 
on wicotawacin hahala on iKpaptan- 
ptan onkupi. na woceKiye ounpapi 
qou kiksuye licin ecel ontancanpi 
kin wakansica ti peta owihanke sin 
el onkiyayapi kta. Yukan tuwa be- 
na el onkayapi kra he? na tuwa iya 
onqonoapi Kta he? ho miye hena eca 
m;ci on na niye hena eca nici on. 
Heon taku ciqala esa owotanla kin 
omiavan ok i civ a, sicekicila sni wo- 
caute waste ogna ecakiciconpi he 
waste. Tuwa ohan sica can, he wr 
casa tokanl taku ciqala okiya cin on 
tehanhan glapa on na taku owotanla 
sni ota iyagleya cante yus onui. 
Tka Catholic wicohan tawa woksape 
kin hececa sni, wicohan hececa hena 
tokanl iyeya. ,Jakob, 2: 24. Heon 
wacinyanpi ecela on etanhan sni, tka 
wicohan kin on wicasa owotanla wi- 
cayawapi sa he wanlaKapi. 

P. C. Howard. Wabdeza Mc Connell hi qa Da- 
kota kin wowicakiyake qa takuna 
kokipe sni wica si. Makoce kin de 
wasicu yuhapi kta cinpi tka okihipi 
sni keya. Ft. Totten, N. Dak. Feb. 4, Jo- 
seph Mead qa Libbie Wing wakan- 
kiciyuzapi. St. Michael's Church Ft. Totten. 
Feb. 11, 1900. 
Mitakodapi; — 

St. Joseph aa St. Mary 
owasin mitakuyepi nakaha anpetu kin 
de iyokipiya nape ciyuzapi do. Wo- 
takuye wanjina, wowacinye wanjina, 
wicatancan wanjina wicanagi wanjina 
qa wicasta otoiyohi ceji wanjina, 
dena otoiyohi wowicada wanjina, 
dena otoiyohi wicatancan en woki- 
ksuve akicivuhani kta qa wocante- 
kiye akiciyuhapi kta dena on etan- 
han awacin po. Tankaiciclapi sni po; 
ksapaicida sni po; mitakuyepi, Wa- 
kantanka wicada po; qa waanago- 
ptan do; taku obe ota tka waanago- 
ptanpi kin he wicatancan yuotanna 
kin he do. Sinasapa kin otoiyohi 
anakigoptan po; hecece kmhan 
owotanna maonipi kte do. Mitaku- yepi St. Josepii qa St. Mary tonaki- 
kiye yaonpi kin najin t>o; tipi wakan 
uitawaot kin en wanahou ya po; 
waanagoutan wacin po; wicada wa 
cm po.; WakamaliKa vvahounyanpi 
kin ekta etonwan naoniinpi kte do. 
Xaunjuipi ecena Kte sni do, taku 
ecouuns.pi kin hena ecen econ wacin- 
pi kte do. MitaKuyepi. St. Jos. qa St 
Mary tonaKiya yaunpi kin owasin na- 
pe ciyuzapi \e do. Nitakodapi whuj 
he rnive. James WiYAKAMAza. Cheyenne Agency, Swan Oyanke 
Etanhan S. Dak. Jan. (3, i90<J. 
Evanpaha; — 

J to mitakuye waste kin 
omaka teca el zaniyan wahi yukan 
cante wasteya ciksuya wacinye. Iho 
mitakuyepi St. Jos. na St. Mary 
tona omaka km le el unhmi Kin oya- 
sin wopila uiiKeyaui iyecetu we na 
mitakuyepi hekta omaka tanni etan- 
han taku hecetu sni van unkupi he- 
cin hena ake omaka tokata etkiya 
Kicin onyanpi kte sni ca heon croak* 
teca wan el unhipi kin le iye taku 
wakan unkahipi yiiKan mitakuyeui. 
taku tona on vvaunqinpi kin kap >jela 
kte cin hena iye wicasa wakan ana- 
wicaungoptanpi kte na taku iwaho- 
konoiikiyapi hena wasteonlapi kinhan 
maliuiya ekta wiconi owihanke wani- 
ca el unkaipi kte, na on etanhan 
Wakantanka taku tona etanhan kin 
hena sutayael najin unsipi heon etan- 
nan owote ovasiu wocekiye na wopila 
ehapi iyecetu we, na hinharma na 
htayetu oyasin wocekiye unkiksuya- 
pi, na anpetu wakan na tipi wakan 
itehanyan unqunui esa wicasa waKan 
wosnapi wakan econ kin he onkis eya 
tiyata wocekiye onsiiciya ecouqunpi 
iyececa ye. Hecel econqunpi kin 
WaKantanka etanhan wowasake un- 
kicuoi kte na mitakuyepi, tona St 

Joseph na St. Mary oyapapi kin ta- 

, ... . . « 

ku wanji ivotan wokokipeye, tuwa 

okolaKiciye opa na waniyetu wanji 
outan Yutani-wakan icu sni bloketu 
ehan i kin he teliiKe; tuwa hecel 
econ km sinasapa woope tonakeca 
kin oyasin kicakse. Iho heon etan- 
han lena onkakiciblezapi na omaka 
teca el onhiui le etanhan tokatakiya 
tona tai<u wakan etanhan onyuhapi 
kin oyasin taninyan kluha naonjinoi 
kte hececa kinhan letanhan tokata- 
kiva unyanpi owakil waste kte; heon 
Wakantanka etanhan taku tona 
woope kin hena on iyoKipi un- 
kiciyapi kte. Nakun taku wanji on 
wakta onqonpi iyecetu we. Omaka 
letanhan tokatakiya ui yanui kte cin 
ohinui wakansica at aotan nnKUwapi 
kte. Bloketu ookava caniia nel li la 
h<-i wakansica tai imciye ci», mitaku- yepi unkis eya hehantu kinhan Wa- 
kantanka tawipe kin ko onklakapi 
Kin wakansica napeonyanpi onkoki- 
nipi, hehantu canna unkiseya witaya 
uukinajiupi kmhan wakansica nape 
unyanpi Kte. St. Jos. na St. Mary 
oyasm cante wasteya nape ciyuzape. 
Josephine Iyatanimw in. CHER BY CREEK S. D. 

Jan. 30, 1900. 

Sinasapa Wocekiye Taeyanpaha: — 
Mitakola eva lehanl omaguntra 
ca weKta ehan wowapi Kin le cica- 
ge lo. Eya mitakola St. Jos. okola- 
Kiciye wanji istinina cana wicolian 
tawa kin akiktonja ececa ye lo. 
Mitakolapi, St Joseph O. kiktahan 
onpo. Hekta Oct. 15, '99 heehan 
Cherry Creek St. Jos. Oko. apiicya- 
pi, Sunkawanaoi, i tan can. Tatan- 
Kawanbh, okihe. Matocincala, wo- 
wapi kaga. Psoowicale, wapuha 
vuha. Itunkansan, mazaska awan- 
yake. Hinhaiigi, iapi awanyaka. 
Sunqiyanajica, tiyopa awanyake. 
Sunkawunbli, wamuaye. Oosica ,lo- 
wali itancan. Tatallkawakan, na Ta- 
tanKa wayazan awanyakapi. Mato- 
Kinajin, Waiibliw r akuwa, Cetansapa, 
Kiyelaonpi, OKliKlepi. Lenakeca oi- 
taucan wicayustanpi. 

Naiian Christmas woecon kin heon 
$53.20 henakeca on wowiyusKin on 
yuhapi. 

Jan. 22, hehan Sunkaciqala, na 
KnasKalutawin kici wakankiciyuzapi. 

SniiKaciqala cuuwintku miniaka- 
stanpi. 
Ptesan wastewin cinca mniaKastanpi 

Winolicala wan, Wainniyomnilu- 
tawin eciyat i miniaKastanpi, waniye- 
tu 108 henakeca. 

.Jan. 19. 1900 hehan TataiiKawan- 
bli cunwiutKu ta, waniyetu nonpa. 

Mitakolapi, St. Joseph okolakiciye 
tawicohan wanji kicalinigapi na ma- 
Koce owancaya nayahonpi na wiyu- 
kcanpi nacece lo. Naiian wanna at. 
Joseoli O. iyuha tawaeiu ekta lklu- 
hillcill kta i\ecea yelo. Yunkail St. 
Joseph oko. kin taKti wanji iwasa*in 
kte hecin'nan ne oukolepi nahan <jii- 
kuwaoi lo heon St. Jos. oko maza- 
ska el ota onyusotapi, na etanhan 
wicolian wanji waste wanonyakapi 
sni yelo, -ca he slolonkiyape lo, na 
he onkablezapi kta iyecetu we lo. 
ito, wicasa iyuha aiciblezin kta iye- 
ceca yelo. Wanna July ikiyela on- 
yai'pi, yuKan wana iyuha pehin uye- 
vakiyape lo, na ake Lakota wokoya- 
ke iyaknipe lo, na ake iyuha mahni 
wala wohan omayanipe lo. Ho owe- 
wakaukan waktoklakapi kta yakahni 
ga hanpe lo. 

Oklala oyanke, Sicangu oyanke, Kulwicasa oyanke, Hunkpapaya, 
oyanke, Wiciyela oyanke, Hewakto- 
kta oyanke Kangiwicasa oyanke, Sa- 
liiyela oyanke, lena iyuha el St. Jo- 
seph okolakiciye wicasa wakan ko 
yaonpe lo. Ito mitakolapi St. Joseph 
iyuha nitawacinpi kinhan oKilepo 
Iho ivapi hena eoin kta wacin yelo, 
ca epe lo. St. Josenh na St. Mary 
iyuha nane ciyuzar>e lo. 

John Sunkawanaoi. ST. FPANCiS MISSION, 

ROSEBUD S. D. Jan. 4, 1900. 

Eyanimha; — 

Mitakola eva nahanhcin 
niwaon heon lena luotanin kta wacin. 
Hekta Oct. ehan St Francis Mis- 
sion el St. Joseph el oonyanpi qon 
hekta Oct. 21 .1899. he ehan apii- 
ciyapi na lei a oitancan. W. Tatan- 
kaluta. itancan. Eugene Ciqala, 

okihe. Joseph Taeanhuiluta, wiyo- 
kilie Vuha. John Francis, wowapi 
wakan yawa. Cetanwica wpwapi 
kaga. Wablicanku okligle itancan. 
John HeliakawitKo mazaska awaii- 
yaKa. Ho hecetu welo. Mitakolapi 
ito St. Joseph na St. Mary O. tonaki- 
ya yaonpi hecinhan naHonpo, Catho- 
lic tawocekiye ounpapi hecinhen ito 
maka wicolian kin hena onkipajinpi 
waste kelo. Catiiolic ounpaoi na he- 
cel taku ikceka km hena gluha on- 
SKanpi na hena wowalitani sni onke- 
yapisa hecetu sni. Ito lena unkiksu- 
yapi waste kelo. Sinasapa ate wicaon- 
vanpi niiniaonkastanpi kta it.oi<am 
WaKantanka wicayala hwo eyapica, 
Jesus ni on kin he e, he wowicala 
kin he e. Heon wanna wocekiye 
kin eceelan onspeonkiciciyapi waste 
kelo. Hehan) nicincapi ikce wico- 
han el waecanunpi na lehaoi sa, ito 
ueyas lnicinca el waecainu kte ehapi 
sa le ayustanpo, mitakuyepi Jesus ni 
un kin el nicincapi awicalapi waste 
i<elo. Hehanl Jesus lecen eya: wa- 
kanheja kin hena el maupi kta iyo- 
winwirakiyapo hena mahpiya woki- 
c.uBze kin etanhanpi ce eye ciqun he 
kiKsuyapo nicincapi tewicayahilapi 
hecinhan "V\"akantanka wicaqupo he- 
cel kakije sni heciya tanyan unpi kte 
lo. Mitakolapi, tuweni itancan nup 
anaungoptanpi kte okihi sni, itan- 
can wanjila anaungoptanpi kta hecel 
kaKije sni tanyan unqunpi kte lo, he- 
cel wieoni unma ekta Wakantanka 
kici iyuskinyan unqunpi kta. July 
4, ostan oskate el ye sni unkicisipi 
lila wacipi heon heyape lo tkahunh 
yape lo, Wakantanka tokel cin ecel 
econpo. St. Joseph na St. Mary mita" 
kuyepi micante on napecigluzape lo, 
nitakuyepi wanji miye ye lo. 

John F. Tatankamakalhpaya.